Política de privacitat

Informació ampliada tractament dades caràcter personal CONCURS

Normativa: Reglament (UE) 2016/679 RGPD

Responsable del tractament: PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.

NIF A-63.776.306 

Adreça: Av. Alcalde Pere Molas, km. 2. 43480 Vila – seca (Tarragona)

Telèfon: (+34) 977 779 000

Correu electrònic: lopd@portaventura.es

Dades sotmeses a tractament

En relació amb el tractament de dades personals realitzat en el marc del concurs, s’informa que les dades tractades seran tant les dades identificatives com les específicament d’imatge i veu.

Finalitat del tractament:

1. La participació en el concurs organitzat per Port Aventura Entertainment, S.A.U.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins a la finalització del concurs, promoció, sorteig, taller o activitat en la qual participi. 

2. Enviament d’informació per via electrònica sobre productes, serveis, promocions i novetats de PortAventura World que puguin ser d’interès (en el cas que ens hagi facilitat la seva expressa autorització). 

La base legal per al tractament de les seves dades d’aquestes finalitats és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins a la finalització de l’acció o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i/o el seu representant legal.

L’informem que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’adreça del Responsable del Tractament.

Si vostè el retira, els tractaments que s’hagin realitzat abans continuaran sent vàlids.

Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades excepte, en el cas que ens hagi donat la seva autorització per a la cessió de la imatge, a xarxes socials, mitjans de comunicació i al públic en general i solament amb la finalitat de promocionar i donar a conèixer l’activitat de Port Aventura Entertainment, S.A.U.

Transferències Internacionals de dades:

No es realitzaran transferències internacionals de dades.

Drets de l’interessat:

Té dret a obtenir confirmació sobre si a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja exercir qualsevol dels seus drets, pot dirigir-se a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic lopd@portaventura.es, o bé, a la nostra adreça postal PORT AVENTURA ENTERTAINMENT,S.A.U. (Departament d’Assessoria Jurídica), Av. Alcalde Pere Molas, km.2. 43480 Vila-seca (Tarragona). La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels seus drets haurà d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial que l’identifiqui (DNI, permís de conduir o passaport).

Finalment, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.